"หากไม่ได้รับความสะดวก หรือไม่ได้รับความเป็นธรรมในการใช้บริการ" โทร 02 291 5867-71 หรือ 02 289 0682 ต่อ ผู้กำกับการ สน.วัดพระยาไกร

พ.ต.อ.โฆษิต บุญทวี ผกก.สน.วัดพระยาไกร
 
ประวัติ สน.
 
ประวัติ สน.สถานีตำรวจนครบาลวัดพระยาไกร  
ตั้งอยู่เลขที่ 381 ถนนเจริญกรุง แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม  กรุงเทพมหานคร  อยู่บนที่ดินทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์  โดยกรมตำรวจ  เช่าที่ดินจาก สำนักงานทรัพย์สิน  ส่วนพระมหากษัตริย์ สัญญาเช่าฉบับล่าสุด ฉบับที่ 597/2519 และ ฉบับที่ 598/2519 เมื่อวันที่  7 กันยายน 2519 เดิมเป็นอาคารที่ทำการสร้างด้วยไม้เนื้อแข็งสูง 2 ชั้นเรียกอาคารที่ทำการว่า“สถานีตำรวจแขวงวัดพระยาไกร”  มีนายตำรวจสัญญาบัตร  จำนวน 3 นาย  ทำหน้าที่หัวหน้าสถานีตำรวจ  ใช้นามว่า “สารวัตรแขวง” มาตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน 2463 ถึงเดือน พฤษภาคม 2480 ต่อมา  พ.ศ.2475   ได้มีการเปลี่ยนการปกครองจากระบบสมบูรณาญาสิทธิราช   มาเป็นการปกครองระบอบประชาธิปไตยจึงเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น “สถานีตำรวจนครบาลวัดพระยาไกร” และเรียกผู้ทำหน้าที่  หัวหน้าสถานีฯ ว่า “สารวัตร”  

เริ่มตั้งแต่ กรกฎาคม 2475  ถึง  พฤศจิกายน  2495 ต่อมาได้ปรับระดับ  สถานีตำรวจในเขตนครบาลหลายแห่ง  เป็น สถานีตำรวจชั้นหนึ่ง และยกฐานะนายตำรวจ สัญญาบัตรที่ดำรงตำแหน่ง “สารวัตร”  ให้เป็น“ สารวัตรใหญ่ ” ตั้งแต่ปี 2495 ถึง 22 มกราคม 2537  ต่อมามีพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการ  กรมตำรวจ กระทรวงหาดไทย(ฉบับที่ 22) พ.ศ.2536  ลงวันที่ 11 ตุลาคม  2536  แบ่งส่วนราชการกรมตำรวจ  ให้ยุบเลิก กองบัญชาการตำรวจภูธร 1 – 4  กองบังคับการตำรวจภูธร 1-12 ตำรวจภูธร  จังหวัดเขต  ทุ่งแหล่งและกองกำกับการตำรวจนครบาล 1-9  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตำรวจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  มีคำสั่งที่ 59/2537                                                  

ลงวันที่ 19 เมษายน 2537  แต่งตั้งข้าราชการระดับ ผกก. ดำรงตำแหน่ง   หัวหน้าสถานีตำรวจชั้น 1  และข้าราชการระดับรอง ผกก. ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถานีตำรวจชั้น 2 สถานีตำรวจนครบาลวัดพระยาไกร ได้รับพิจารณายกฐานะ หน่วยงานเป็นสถานีตำรวจชั้น 1  โดยมีนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร ระดับ  ผกก.  มาปฏิบัติหน้าที่  ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2537   เป็นต้นมา

ผู้ดำรงตำแหน่ง  สารวัตรแขวง   มี 3 นาย คือ 
1.ร.ต.อ. ขุนชำนิ บริรักษ์  ตั้งแต่ พฤศจิกายน 2463 - เมษายน 2469 
2.ร.ต.อ. หลวงนาท ศรีวัตน์  ตั้งแต่ เมษายน 2469 - กรกฎาคม 2471 
3.ร.ต.อ. บัญชา เปรมใจ(ตี๋)  ตั้งแต่ กรกฎาคม 2471 - พฤษภาคม 2480  

  ผู้ดำรงตำแหน่ง สารวัตร  ถึง สารวัตรใหญ่  มี   9 นาย   คือ 
1. ร.ต.อ. บัญชา เปรมใจ(ตี๋) ตั้งแต่ กรกฎาคม 2475 - พฤษภาคม 2480
2. ร.ต.อ. ทองสุข คงกะนันท์ ตั้งแต่ พฤษภาคม 2480 - เมษายน 2482 
3. ร.ต.อ. ณรงค์ ทัศนพยัคฆ์ ตั้งแต่ เมษายน 2482 - สิงหาคม 2482  
4. ร.ต.อ. สนอง เจนใจวิทย์ ตั้งแต่ สิงหาคม 2482 - พฤศจิกายน 2487 
5. ร.ต.อ. เรือง ธูปหอม ตั้งแต่ พฤศจิกายน 2487- ธันวาคม 2487 
6. ร.ต.อ. ลภ คุ้มเปลี่ยน ตั้งแต่ ธันวาคม 2487 - ธันวาคม 2492 
7. ร.ต.อ. แผน โกมลวณิช ตั้งแต่ ธันวาคม 2492 - มีนาคม 2494 
8. ร.ต.อ. วินิจ เทพวัลย์ ตั้งแต่ มีนาคม 2494 - พฤศจิกายน 2494 
9. ร.ต.อ. สุภัทร์ วีณิน ตั้งแต่ พฤศจิกายน 2494 - มกราคม 2496 

  ผู้ดำรงตำแหน่ง ผกก.  
1.  พ.ต.อ.บริบูรณ์ วาราชนนท์ ตั้งแต่ 23 มกราคม 2537 - 31 มกราคม 2538
2.  พ.ต.อ. ดุษฎี ถิรพันธ์ ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2538 - 15 ตุลาคม 2539 
3.  พ.ต.อ. วิชัย พิบูลย์สมบัติ ตั้งแต่ 16 ตุลาคม 2539 - 31 พฤษภาคม 2540 
4.  พ.ต.อ. วิทยา รัตนวิชช์ ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2540 - 14 มกราคม 2543 
5.  พ.ต.อ. สาทร สายสมบูรณ์ ตั้งแต่ 15 มกราคม 2543 - 18 พฤศจิกายน 2546 
6.  พ.ต.อ. จิรพัฒน์ ภูมิจิตร ตั้งแต่ 15 ธันวาคม 2546 - 30 พฤศจิกายน 2548
7.  พ.ต.อ. ธงชัย วงศ์ศรีวัฒนกุล ตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2548 - 15 เมษายน 2550
8.  พ.ต.อ. พจน์  บุญมาภาคย์  ตั้งแต่  16 เมษายน 2550 - 19 พฤศจิกายน 2551
9.  พ.ต.อ.เมธี   รักพันธุ์    ตั้งแต่  20 พฤศจิกายน  2551 – 9 กุมภาพันธ์  2554 
      10.  พ.ต.อ.เกียรติณรงค์   เฉลิมสุข ตั้งแต่  10  กุมภาพันธ์   2554   - 14 มกราคม  2558
      11.  พ.ต.อ.ธรรมนูญ  บุญเรือง  ตั้งแต่  15 มกราคม  2558 - 15  พฤษภาคม  2559
                      12.  พ.ต.อ.รัชพล  ชนะศรีขจร  ตั้งแต่ 16  พฤษภาคม  2559 - 14 มีนาคม 2561
                      13.  พ.ต.อ.โฆษิต  บุญทวี    ตั้งแต่ 15 มีนาคม 2561 - ปัจจุบัน
สถานีตำรวจนครบาลวัดพระยาไกร
381 ถนนเจริญกรุง แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กทม. 10120
โทร. 02 291 5867-71, 02 289 0682 โทรสาร 02 289 1300
E-Mail : [email protected]
Copyright @2016 Watprayakrai Police station
>>